Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen in de online winkel WWW.ATAKT.NL, die wordt geëxploiteerd door Ing. Roman Škorňák .

De voorwaarden definiëren en specificeren verder de rechten en plichten van de verkoper, namelijk Ing. Roman Škorňák, met statutaire zetel te K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tsjechië, Persoonsidentificatienummer / IČO /: 654 75 054, Fiscaal identificatienummer / DIČ /: CZ7106165550, ingeschreven in het handelsregister van de stad Ostrava en de koper (klant, consument).

Alle contractuele relaties worden gesloten in overeenstemming met de rechtsorde van de Tsjechische Republiek. Als de contractant een consument is, worden de relaties die niet door de zakelijke voorwaarden worden geregeld, beheerst door het Burgerlijk Wetboek (Nr. 89/2012 Coll.) en de Wet op de consumentenbescherming (Nr. 634/1992 Coll.). Indien de contractant niet de consument is, worden de relaties die niet door de zakelijke voorwaarden worden geregeld, beheerst door het Burgerlijk Wetboek (nr. 89/2012 Coll.).

DEFINITIES

De verkoper is Ing. Roman Škorňák, met maatschappelijke zetel te K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tsjechië, Identificatienummer van de persoon / IČO /: 654 75 054, Fiscaal identificatienummer / DIČ /: CZ7106165550, ingeschreven in het handelsregister van de Stad Ostrava. Ing. Romeins Škorňák is een persoon die handelt in het kader van zijn bedrijf of andere ondernemersactiviteit bij het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Het is een ondernemer die direct of via andere ondernemers producten of diensten aan de koper levert. De voorwaarden regelen ook de rechten en plichten van de deelnemers aan het koopcontract dat op afstand is gesloten via de server WWW.ATAKT.NL en al zijn afdelingen tussen de verkoper: "Business partner Ing. Roman Škorňák" en de koper. "Zakenpartner van Ing. Roman Škorňák", hierna "Zakenpartner" of ook "Leverancier" genoemd, is een contractuele leverancier van een online winkel die goederen rechtstreeks aan de koper verkoopt via de server WWW.ATAKT.NL. In dit geval zorgt de zakenpartner voor de volledige levering van de goederen aan de koper en lost vervolgens ook alle zakelijke vereisten op die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. In een dergelijk geval wordt een koopovereenkomst gesloten tussen: de verkoper "Business Partner" en de koper, waarbij "Ing. Roman Škorňák" de tussenpersoon van de handel is. De zakenpartner wordt altijd vermeld in de bestelling (in de sectie "LEVERANCIER"), die een integraal onderdeel is van de gevestigde zakelijke relatie. De zakenpartner is ook verantwoordelijk voor de informatie op de WWW.ATAKT.NL server.

De klant van onze online winkel is de koper . Op grond van de geldende wettelijke regeling wordt onderscheid gemaakt tussen een koper die consument is en een koper die geen consument is.

Een consumentenkoper of gewoon een consument is iedere persoon die buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of buiten het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep een overeenkomst aangaat met een ondernemer of anderszins met hem handelt.

Een koper die geen consument is, is een ondernemer. Onder ondernemer wordt mede verstaan ​​iedere persoon die overeenkomsten aangaat die verband houden met zijn eigen bedrijf, productie of soortgelijke werkzaamheden of in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, dan wel een persoon die handelt in naam of voor rekening van de ondernemer.

KOOPCONTRACT

Indien de koper een consument is, is het voorstel om een ​​koopovereenkomst (aanbieding) te sluiten het plaatsen van de aangeboden goederen door de leverancier op de site, de koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de bestelling door de koper - de consument en aanvaarding van de bestelling door de leverancier. De leverancier bevestigt deze aanvaarding onverwijld aan de koper door middel van een informatieve e-mail naar het opgegeven e-mailadres, maar deze bevestiging laat de totstandkoming van de overeenkomst onverlet. Het resulterende contract (inclusief de overeengekomen prijs) kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd met instemming van de partijen of op juridische gronden.

Alvorens de bestelling naar de verkoper te verzenden, mag de koper de gegevens die de koper in de bestelling heeft ingevoerd controleren en wijzigen, zelfs met betrekking tot het vermogen van de koper om fouten bij het invoeren van gegevens in de bestelling op te sporen en te corrigeren. De koper verstuurt de bestelling naar de verkoper door op de knop "Bestelling afronden" te klikken.

Indien de koper geen consument is, is het voorstel tot het sluiten van een koopovereenkomst een door de koper verzonden bestelling van goederen en komt de koopovereenkomst zelf tot stand op het moment van afgifte van de bindende instemming van de verkoper aan de koper met dit voorstel.

Door het sluiten van de koopovereenkomst bevestigt de koper dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden, inclusief de klachtenprocedure , en hiermee akkoord gaat. De koper is voor de feitelijke uitvoering van de bestelling voldoende op de hoogte van deze voorwaarden en de klachtenprocedure en heeft de gelegenheid daarvan kennis te nemen.

De termijn voor het afhandelen van klachten wordt opgeschort indien de verkoper niet alle documenten heeft ontvangen die nodig zijn voor de afhandeling van de klacht (onderdelen van goederen, andere documenten, enz.). De verkoper is verplicht zo spoedig mogelijk aanvullende documenten op te vragen bij de koper. De deadline wordt opgeschort vanaf deze datum tot de levering van de gevraagde documenten door de koper.

Verkoper behoudt zich onder meer het recht voor om de bestelling of een gedeelte daarvan voor en na het sluiten van de koopovereenkomst op basis van een overeenkomst met de koper te annuleren in de volgende gevallen: de goederen worden niet meer geproduceerd of geleverd of de prijs van de leverancier is aanzienlijk veranderd. Indien de Koper de koopsom al gedeeltelijk of volledig heeft betaald, wordt dit bedrag teruggestort op zijn rekening of adres en komt de Koopovereenkomst niet tot stand.

Geschenken die volledig gratis worden verstrekt, kunnen niet worden onderworpen aan consumentenrechten. Dergelijke goederen voldoen aan de voorwaarden van de schenkingsovereenkomst en alle normen volgens de geldende wetgeving van de Tsjechische Republiek.

DEFECTE UITVOERINGSRECHTEN

De rechten en verplichtingen van de contractpartijen met betrekking tot de rechten die voortvloeien uit gebrekkige uitvoering worden geregeld door de relevante algemeen bindende voorschriften (met name de bepalingen van de secties 1914 tot 1925, secties 2099 tot 2117 en secties 2161 tot 2174 van wet nr. 89/2012 Coll ., het Burgerlijk Wetboek).

De verkoper antwoordt bij ontvangst aan de consument dat het artikel geen gebreken vertoont. In het bijzonder is de verkoper jegens de consument verantwoordelijk dat op het moment dat de consument het overnam,

Indien de zaak bovenstaande kenmerken niet heeft, mag de consument ook om levering van een nieuwe zaak zonder gebreken verzoeken, tenzij dit gezien de aard van het gebrek onevenredig is, maar indien het gebrek slechts een onderdeel van de zaak betreft, kan de consument kan alleen vervanging van het onderdeel vragen; als dit niet mogelijk is, kan hij zich terugtrekken uit het contract. Als dit echter onevenredig is vanwege de aard van het gebrek, met name als het gebrek onverwijld kan worden verholpen, heeft de consument het recht om het gebrek kosteloos te verhelpen. De consument heeft het recht een nieuw artikel te leveren of een onderdeel te vervangen, zelfs in het geval van een herstelbaar gebrek, indien hij het artikel niet naar behoren kan gebruiken door herhaling van het gebrek na reparatie of door een groter aantal gebreken. In dat geval heeft de consument ook het recht om de overeenkomst te herroepen.

Indien de consument de overeenkomst niet herroept of geen gebruik maakt van het recht om een ​​nieuw artikel zonder gebreken te leveren, het onderdeel ervan te vervangen of het artikel te repareren, kan hij een redelijke korting vragen. De consument heeft recht op een redelijke korting, zelfs als de verkoper een nieuw artikel niet zonder gebreken kan leveren, het onderdeel niet kan vervangen of het artikel kan repareren, evenals als de verkoper de situatie niet binnen een redelijke termijn herstelt of als het regelen van een oplossing ertoe zou leiden dat de consument grote moeilijkheden.

Het recht op gebrekkige prestatie komt niet toe aan de koper, indien de koper voor de overname wist dat de zaak een gebrek vertoont, of indien de koper het gebrek zelf heeft veroorzaakt.

De consument heeft het recht om binnen vierentwintig maanden na ontvangst het recht op een gebrek aan de consumptiegoederen uit te oefenen.

Aansprakelijkheid van de verkoper voor gebrekenis niet van toepassing op slijtage veroorzaakt door normaal gebruik . Het gebruikelijke gebruik van kleding, schoenen en andere modeaccessoires is bijvoorbeeld slijtage of beschadiging van sluitknopen, reis- en bevestigingsmechanismen (ritssluiting, gespen, gespen, lussen). De aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken is niet van toepassing op:schade aan de genoemde mechanismen veroorzaakt door hun onjuiste, ongeschikte of sterke sluiting, sluiting, opening betekent schade door scheuren van steken, wegglijden of scheuren van materiaal, enz. Bij schoeisel is dit bijvoorbeeld het trappen op zolen, scheuren van tong of veters. een gebrek niet is gemeld en gemeld aan de verkoper onmiddellijk nadat de klant de bestelling heeft overgenomen (dwz door de goederen door de klant bij levering te controleren), wordt aangenomen dat het defect is veroorzaakt door onjuist gebruik of het is de slijtage van een ding van normaal gebruik.

In andere gevallen (afgezien van defecten die aan het artikel zijn veroorzaakt door het hierboven genoemde normale gebruik), als het defect binnen zes maanden na ontvangst aan het licht komt, wordt aangenomen dat het artikel defect was op het moment van ontvangst.

Overige rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld door de klachtenprocedure van de verkoper.

RECHT VAN DE CONSUMENT OM HET CONTRACT TE HERROEPEN

Indien de koopovereenkomst door middel van communicatie op afstand (in de online winkel) tot stand is gekomen, heeft de consument overeenkomstig § 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen. van de goederen meerdere soorten goederen of levering van meerdere onderdelen, deze termijn loopt vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen). Herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden verzonden.

In het geval dat de consument de overeenkomst binnen 14 dagen wil herroepen, neemt hij contact op met de verkoper en verklaart hij bij voorkeur schriftelijk dat hij de overeenkomst herroept, idealiter met vermelding van het ordernummer, de aankoopdatum en het rekeningnummer voor terugbetaling. Opmerking: geld kan ook contant worden geretourneerd op het hoofdkantoor van het bedrijf of bij de verkoper.

Om de koopovereenkomst te herroepen, kan de consument ook gebruik maken van het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier , dat een bijlage bij deze voorwaarden vormt. Herroeping van de koopovereenkomst kan door de consument worden verzonden naar het adres van het kantoor van de verkoper of naar het e-mailadres van de verkoper info@msbox.cz .

In het geval dat de koper zich terugtrekt uit de overeenkomst krachtens de voorgaande paragrafen, zal de verkoper het geld dat hij van de koper heeft ontvangen terugbetalen (met uitzondering van het bedrag dat de extra leveringskosten vertegenwoordigt die zijn gemaakt als gevolg van de door de koper gekozen leveringsmethode, die verschilt van de goedkoopste standaard leveringsmethode aangeboden door de verkoper) tot 14 dagen vanaf de herroeping van het koopcontract door de koper, op dezelfde manier als de verkoper van de koper heeft ontvangen, tenzij de koper anders aangeeft. De verkoper is tevens gerechtigd de door de koper geleverde prestatie te retourneren bij het terugzenden van de goederen aan de koper of anderszins, indien de koper hiermee instemt en de koper geen extra kosten maakt. Als de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, is de verkoper niet verplicht om de ontvangen gelden aan de koper terug te geven voordat de koper de goederen retourneert of bewijst dat

De bepalingen van de wet inzake de herroeping van het contract binnen 14 dagen kunnen echter niet worden opgevat als een mogelijkheid tot gratis uitlenen van goederen. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen 14 dagen na overname van de prestatie, moet de consument binnen 14 dagen na herroeping van de overeenkomst aan de verkoper alles afgeven wat hij op grond van de koopovereenkomst heeft verkregen. Indien dit niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld in de tussentijd zijn de goederen vernietigd of verbruikt), dient de consument een geldelijke vergoeding te verstrekken in ruil voor wat niet meer kan worden afgegeven. Indien de geretourneerde goederen slechts gedeeltelijk beschadigd zijn, kan de verkoper schadevergoeding eisen van de consument en zijn vordering verrekenen met de geretourneerde aankoopprijs. In dat geval is de verkoper verplicht de schade te bewijzen. In een dergelijk geval geeft de verkoper alleen de verlaagde aankoopprijs terug aan de consument.

De verkoper mag de werkelijk gemaakte kosten voor het terugzenden van de goederen verrekenen met de aan de koper terug te zenden koopprijs.

De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te herroepen in overeenstemming met de bepalingen van 1837 van het Burgerlijk Wetboek, met name in het geval van overeenkomsten:

Meer informatie over herroeping door de consument binnen de termijn van 14 dagen is beschikbaar op de website van de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren voor goederen die zijn gemarkeerd met de term "Momenteel niet beschikbaar" als de goederen niet langer kunnen worden geleverd of vervangen door een ander model of als de prijs aanzienlijk is gewijzigd en de klant dit niet accepteert vóór het koopcontract . De verkoper informeert de klant over deze situatie. Als de bestelling gedeeltelijk of volledig is betaald, krijgt de klant zijn geld terug.

BETAALVOORWAARDEN

De specifieke voorwaarden en mogelijkheden van betaal- en vervoerswijzen staan ​​nader beschreven op de pagina betaal- en vervoerwijzen .

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling en aanvaarding, maar het risico van beschadiging van de goederen gaat over op de koper.

De factuurgegevens van de Koper kunnen na verzending van de bestelling niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Volgens de wet op de verkoopregistratie is de verkoper verplicht een kwitantie aan de koper te verstrekken en is hij tegelijkertijd verplicht om de ontvangen verkopen online te registreren bij de belastingdienst; in geval van een technische storing, uiterlijk binnen 48 uur.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Klantinformatie wordt opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van de Tsjechische Republiek, in het bijzonder de Wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 101/2000 Coll. zoals gewijzigd door latere wijzigingen en voorschriften. Door het contract te sluiten, stemt de koper in met de verwerking en verzameling van zijn persoonlijke gegevens in de database van de verkoper na de succesvolle uitvoering van het contract, tot zijn schriftelijke uiting van het niet eens zijn met deze verwerking.

De koper heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens, het recht om ze te corrigeren, inclusief andere wettelijke rechten op deze gegevens. Persoonsgegevens kunnen op schriftelijk verzoek van de klant uit de database worden verwijderd. Persoonsgegevens van klanten zijn volledig beschermd tegen misbruik. De leverancier geeft geen persoonlijke klantgegevens door aan derden. Uitzonderingen zijn externe vervoerders waaraan persoonlijke gegevens van klanten worden doorgegeven voor zover dat minimaal nodig is voor de levering van goederen.

Individuele contracten worden door de exploitant na het sluiten ervan in elektronische vorm gearchiveerd en zijn alleen toegankelijk voor de exploitant van de winkel.

De voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens staan ​​beschreven op de pagina bescherming persoonsgegevens .

TERUGNAME VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

De verkoper zorgt voor de terugname van elektrische apparatuur uit de huishoudens en voor de gescheiden inzameling van elektrisch afval, batterijen en accu''''s, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De klant heeft het recht om de oude elektrische apparatuur te retourneren bij aankoop van nieuwe soortgelijke elektrische apparatuur, of batterijen of accu''''s in een van de winkels van de verkoper. De adressen van deze winkels staan ​​vermeld in de contacten van de verkoper op deze website.

De klant heeft ook het recht om elektrische apparatuur, elektrisch afval of batterijen of accu''''s af te geven bij de inzamelpunten van RETELA, sro die op haar website staan ​​vermeld. Op deze pagina''''s vindt u ook de negatieve effecten van stoffen die worden gebruikt in batterijen of accu''''s, evenals grafische symbolen voor gescheiden inzameling, informatie over het uitvoeren van gescheiden inzameling en de betekenis ervan. De klant is tevens gerechtigd elektrische apparatuur, elektrisch afval of batterijen of accu''''s in te leveren bij inzamelpunten bestemd voor de inzameling van dergelijk afval in de desbetreffende gemeente.

De verkoper zorgt ook voor de gratis terugname van elektrische apparaten van huishoudens rechtstreeks bij het huishouden, als de klant goederen van een soortgelijk type en gebruik bestelt. Terugname is van toepassing op elektrische apparatuur in het aantal dat overeenkomt met de bestelde goederen.

Elektrische apparatuur, elektrisch afval, batterijen en accu''''s mogen niet bij het gemengd afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij daarvoor bestemde inzamelpunten, dat wil zeggen inzamelpunten of inzamelpunten, zoals hierboven vermeld. Deze faciliteiten en afval zullen verder worden gebruikt voor de productie van nieuwe faciliteiten. Gevaarlijke en schadelijke stoffen van deze apparaten en afval kunnen het milieu of de menselijke gezondheid schaden.

DE KOSTEN VAN HET GEBRUIK VAN MIDDELEN VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND

De koper stemt bij het sluiten van de koopovereenkomst in met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand. De kosten die de koper maakt bij het gebruik van technieken voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten internetaansluiting, kosten telefoongesprekken) komen voor rekening van de koper zelf.

BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN TUSSEN DE VERKOPER EN DE KOPER

In het geval dat tussen de verkoper en de koper een consumentengeschil ontstaat uit de koopovereenkomst of de overeenkomst tot dienstverlening, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost , kan de koper een voorstel tot buitengerechtelijke schikking van deze een geschil tot een aangewezen buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

Centrale inspectie van de Tsjechische handelsinspectiedienst
- ADR-afdeling
Štěpánská 15
120 00 Praag 2

E- mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

De koper kan ook gebruikmaken van het online platform voor geschillenbeslechting dat is opgezet door de Europese Commissie en beschikbaar is op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

SLOTBEPALINGEN

De verkoper behandelt klachten van consumenten via het contactformulier of het e-mailadres info@msbox.cz . De verkoper stuurt informatie over de afhandeling van de klacht van de koper naar het e-mailadres van de koper.

De verkoper is gerechtigd goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. De controle op de handelsvergunning wordt uitgevoerd door het relevante handelsvergunningenbureau binnen zijn bevoegdheid. Het Bureau Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische handelsinspectie houdt in beperkte mate toezicht op de naleving van wet nr. 634/1992 Coll., betreffende consumentenbescherming, zoals gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn geldig zoals vermeld op de website van de verkoper, op de dag van het sluiten van de koopovereenkomst. Na bevestiging wordt de bestelling van de consument gearchiveerd als een gesloten contract tussen de koper en de verkoper met het oog op de uitvoering en verdere registratie, en de status ervan is toegankelijk voor de koper. Het contract kan worden gesloten in de Tsjechische taal, of in andere talen, tenzij dit de reden is voor de onmogelijkheid om het te sluiten. Door de aankoop gaat de klant akkoord met het verzenden van commerciële berichten.

Deze algemene voorwaarden stellen de consument in staat deze te archiveren en te reproduceren. Op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst aanvaardt de koper alle bepalingen van de algemene voorwaarden zoals geldig op de dag van verzending van de bestelling, inclusief de prijs van de bestelde goederen vermeld in de bevestigde bestelling, tenzij in een specifiek geval aantoonbaar anders is overeengekomen .

Deze voorwaarden treden in werking op 2.5. 2022