Klachtenprocedure

Deze klachtenprocedure is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll., The Consumer Protection Act, zoals gewijzigd (hierna de "Wet") en is van toepassing op consumptiegoederen (hierna de "Goederen"), waarvoor de rechten van de Koper op aansprakelijkheid voor gebreken worden uitgeoefend gedurende de garantieperiode (hierna te noemen "Klachten").

Een consument is iedere persoon die buiten het kader van zijn bedrijfsactiviteit of buiten het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep een overeenkomst aangaat met een ondernemer of anderszins met hem handelt.

Verkoper ik Ing. Roman Škorňák, met maatschappelijke zetel te K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tsjechië, Persoonlijk identificatienummer / IČO /: 654 75 054, Fiscaal identificatienummer / DIČ /: CZ7106165550, ingeschreven in het handelsregister van de stad Ostrava. Ing. Roman Škorňák is een persoon die handelt in het kader van zijn bedrijf of andere ondernemersactiviteit bij het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Het is een ondernemer die direct of via andere ondernemers aan de Koper producten of diensten levert.

De klant van onze online winkel is ofwel de consumentenkoper ofwel de koper die handelt in het kader van zijn bedrijf of andere ondernemersactiviteit bij het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

DEFECTEN VAN GOEDEREN

De verkoper antwoordt bij ontvangst aan de consument dat het artikel geen gebreken vertoont. In het bijzonder is de verkoper jegens de consument verantwoordelijk dat op het moment dat de consument het overnam,

DEFECTE SITUATIE

Indien de zaak bovenstaande kenmerken niet heeft, mag de consument ook om levering van een nieuwe zaak zonder gebreken verzoeken, tenzij dit gezien de aard van het gebrek onevenredig is, maar indien het gebrek slechts een onderdeel van de zaak betreft, kan de consument kan alleen vervanging van het onderdeel vragen; als dit niet mogelijk is, kan hij zich terugtrekken uit het contract.

Als dit echter onevenredig is vanwege de aard van het gebrek, met name als het gebrek onverwijld kan worden verholpen, heeft de consument het recht om het gebrek kosteloos te laten verhelpen.

De consument heeft het recht een nieuw artikel te leveren of een onderdeel te vervangen, zelfs in het geval van een herstelbaar gebrek, indien hij het artikel niet naar behoren kan gebruiken door herhaling van het gebrek na reparatie of door een groter aantal gebreken. In dat geval heeft de consument ook het recht om de overeenkomst te herroepen.

Indien de consument de overeenkomst niet herroept of geen gebruik maakt van het recht om een ​​nieuw artikel zonder gebreken te leveren, het onderdeel ervan te vervangen of het artikel te repareren, kan hij een redelijke korting vragen. De consument heeft recht op een redelijke korting, zelfs als de verkoper een nieuw artikel niet zonder gebreken kan leveren, het onderdeel niet kan vervangen of het artikel kan repareren, evenals als de verkoper de situatie niet binnen een redelijke termijn herstelt of als het regelen van een oplossing ertoe zou leiden dat de consument grote moeilijkheden.

Het recht op gebrekkige prestatie komt niet toe aan de koper, indien de koper voor de overname wist dat de zaak een gebrek vertoont, of indien de koper het gebrek zelf heeft veroorzaakt.

DEADLINES

De consument heeft het recht om binnen vierentwintig maanden na ontvangst het recht op een gebrek aan de consumptiegoederen uit te oefenen. Als het defect binnen zes maanden na ontvangst aan het licht komt, wordt het artikel geacht defect te zijn op het moment van ontvangst.

De garantieperiode begint bij ontvangst van de Goederen door de Klant. De garantietermijn voor de Consument Koper is 24 maanden, maar voor de Koper die handelt in het kader van zijn (bedrijfs)activiteit bij het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, bedraagt ​​de garantietermijn slechts 12 maanden. De garantieperiode wordt verlengd met de tijd dat de Goederen onder garantie gerepareerd zijn. Bij omruiling van de Goederen begint een nieuwe garantieperiode te lopen.

ANDER

De aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken geldt niet voor slijtage veroorzaakt door normaal gebruik. Het gebruikelijke gebruik van kleding, schoenen en andere modeaccessoires is bijvoorbeeld slijtage of beschadiging van sluitknopen, reis- en bevestigingsmechanismen (ritssluiting, gespen, gespen, lussen). De aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken is niet van toepassing op schade aan de mechanismen veroorzaakt door het onjuist, onjuist of sterk bevestigen, sluiten, openen, dwz schade door scheurende steken, wegglijden of scheuren van materiaal, enz. hielen van de zool door onjuist verschuiven van de schoenen , snel drogen van de leren schoenen bij de verwarming, niet-naleving van regelmatige reiniging en smering van lederen beschermingsmiddelen, enz. Als een dergelijk defect niet onmiddellijk nadat de klant de bestelling heeft overgenomen (dwz door de goederen door de klant bij levering te controleren) aan de verkoper is gemeld en gemeld aan de verkoper, wordt aangenomen dat het defect is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of. het is de slijtage van een ding van normaal gebruik.

Verder geldt de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken niet voor artikelen die tegen een lagere prijs zijn verkocht voor een gebrek waarvoor een lagere prijs was overeengekomen, voor een gebruikt artikel voor een gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die het artikel had bij de overname door de koper, of als dit voortvloeit uit de aard van de zaak.

Op verzoek van de consument is de verkoper verplicht de consument een schriftelijke bevestiging te verstrekken van de verplichtingen die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie voor zover wettelijk bepaald (garantiekaart). Indien de aard van de zaak het toelaat, is het voldoende om de Koper een aankoopbewijs te verstrekken met de gegevens (factuur) in plaats van de garantiekaart, die de gegevens als garantiekaart moet bevatten. De garantiekaart moet de voor- en achternaam, de naam of handelsnaam van de verkoper, het ID-nummer, de maatschappelijke zetel, als het een rechtspersoon is, of woonplaats, als het een natuurlijke persoon is, bevatten. Indien een langere dan wettelijke garantie wordt gegeven, zal de verkoper de voorwaarden en omvang van de garantieverlenging vermelden in het garantiecertificaat.

De consument heeft in alle door de wet bepaalde gevallen het recht om de overeenkomst te herroepen. De herroeping is jegens de verkoper van kracht vanaf het moment waarop de verklaring van de koper over de herroeping van het contract aan hem is bezorgd, indien aan alle noodzakelijke wettelijke voorwaarden is voldaan. In geval van herroeping van het contract wordt het contract vanaf het begin ontbonden en zijn de partijen verplicht alles terug te geven wat ze op basis daarvan hebben geleverd. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens uitoefening van rechten die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor gebreken, retourneert de koper de door de verkoper geleverde prestatie, slechts voor zover dat in de gegeven situatie objectief mogelijk is.

KLACHTEN BEHANDELING

In het geval dat de koper zijn recht uitoefent om de verwijdering van gebreken van de goederen te eisen door reparatie en in de garantiekaart, is de aangewezen ondernemer met het oog op garantiereparaties van de goederen anders dan de verkoper, wiens maatschappelijke zetel of plaats van het bedrijf op dezelfde plaats is als in het geval van de verkoper of op de plaats die het dichtst bij de koper is.De koper oefent het recht op garantiereparatie uit bij de ondernemer die op de garantiekaart is vermeld. Deze informatie is te vinden in het document dat de garantiekaart vervangt.

De Koper heeft het recht om garantiereparaties aan te vragen bij geautoriseerde servicecentra, waarvan de lijst bij de documentatie van de Goederen is gevoegd, of de Verkoper zal dit op verzoek van de Koper meedelen.

Klachten, inclusief het verhelpen van gebreken, moeten onverwijld, uiterlijk binnen 30 dagen worden afgehandeld vanaf de datum van de Klacht, tenzij Verkoper en Koper een langere termijn overeenkomen. Na het verstrijken van deze termijn krijgt de koper dezelfde rechten als ware het een wezenlijke contractbreuk.

De termijn voor het afhandelen van klachten wordt opgeschort indien de verkoper niet alle documenten heeft ontvangen die nodig zijn voor de afhandeling van de klacht (onderdelen van goederen, andere documenten, enz.). De verkoper is verplicht zo spoedig mogelijk aanvullende documenten op te vragen bij de koper. De deadline wordt opgeschort vanaf deze datum tot de levering van de gevraagde documenten door de koper.

In situaties waarin het nodig is om de Goederen naar de Verkoper of het servicecentrum te sturen, bewaart de Koper in zijn eigen belang de Goederen verpakt in een geschikt en voldoende beschermend verpakkingsmateriaal dat voldoet aan de vereisten voor het vervoer van breekbare Goederen, inclusief alle accessoires en markeert de verzending met de juiste symbolen.

Het servicecentrum zal de koper vragen de gerepareerde goederen over te nemen nadat de klacht naar behoren is afgehandeld.

Het recht om aanspraak te maken op de garantie vervalt in geval van onprofessionele montage of onprofessionele inbedrijfstelling van de goederen, evenals in geval van onprofessionele behandeling, dwz in het bijzonder bij gebruik van de goederen in omstandigheden die niet overeenkomen met de parameters gespecificeerd in de documentatie.

Tijdens elk bezoek aan de servicetechnicus bij de koper, is het noodzakelijk om een ​​rapport op te stellen over de gedetecteerde defecten en de vorm van hun eliminatie. Zonder een dergelijk protocol wordt er geen rekening gehouden met het bezoek van een servicemonteur.

In geval van herroeping van de koopovereenkomst of het verstrekken van een korting op de koopprijs, wordt de betreffende betaling aan de koper teruggestort door overschrijving op een bankrekening of contant overhandigd aan de kassa op de maatschappelijke zetel van de onderneming of op een van de vestigingen.

BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN TUSSEN DE VERKOPER EN DE KOPER

In het geval dat tussen de verkoper en de koper een consumentengeschil ontstaat uit de koopovereenkomst of de overeenkomst tot dienstverlening, dat niet in onderling overleg kan worden opgelost , kan de koper een voorstel tot buitengerechtelijke schikking van deze een geschil tot een aangewezen buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

Centrale inspectie van de Tsjechische handelsinspectiedienst
- ADR-afdeling
Štěpánská 15
120 00 Praag 2

E- mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

De koper kan ook gebruikmaken van het online platform voor geschillenbeslechting dat is opgezet door de Europese Commissie en beschikbaar is op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Slotbepalingen

Deze klachtenregeling treedt in werking op 2.5.2022. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de klachtenprocedure.